گویی تو که من ز هر هنر با خبرم shamse این بی خبری بس که ز خود بی خبری مولانا
tarh

هیچ شادی نیست اندر این جهان

هیــچ تلخی نیست بر دل تلخ تر

tarh

برتر از دیدار روی دوستان

از فراق دوستان پر هنر رودکی

آخرین اطلاعیه های تلفیق هنر

هنــــر برتر از گوهـــر آمد پدید فردوسی