درباره ما

پيرو فرمايشات مقام معظم رهبرى در زمينه توليد بيشتر صنايع دستى و همينطور اهميت صنايع دستى در رشد و پيشرفت کشورمان،اينجانب سيد مرتضى مرتضوى مدير عامل شرکت تلفيق مينا و خاتم هوشمند اقدام به ثبت شرکت با شماره 498634 در زمينه بازاريابى شبکه اى غير هرمى نمودم.

به طور قطع ميدانم با اين کار ميشود توليد صنايع دستى را به بيش از هزار برابر توليد فعلى رسانيد و همينطور صادرات آن را به چندين برابر در طول سال افزايش داد.

چراکه اگر توليد کننده و مصرف کننده،هر دو بتوانند از اين بازار بزرگ و کمتر ديده شده ى ايران بهره بردارى کنند،هر دو براى منافع خودشان هم که شده در راه پيشرفت آن قدم برميدارند و با اين کار گردش مالى زيادى را در کشور بوجود خواهند آورد،از طرفى؛بخاطر اينکه صنايع دستى ما در دنيا بى نظير است براحتى از طريق بازاريابى شبکه اى ميتواند به ديگر کشورها ورود کند و از اين طريق شاهد ارز آورى زيادى براى کشورمان خواهيم بود.

لذا از تمام هموطنان گرامى دعوت ميشود با خواندن شرايط شرکت و با رويت کالاهاى شرکت و حصول اطمينان از طرح درآمدى شرکت اقدام به خريد از سايت ما نماييد و خود را براى داشتن درآمد بيشتر به هر طريق و با کمال صداقت که به نفع کشور باشد به خريداران خارجى وصل نماييد،تا از اين روش بتوانيد براى کشورمان ارز آورى هم داشته باشيد. آرزوى من پيشرفت و اعتلاى بيش از پيش مردم و کشور عزيزم ايران است.
پايدار باشيد
سيد مرتضي مرتضوى