درباره ما

پيرو فرمايشات مقام معظم رهبرى در زمينه توليد بيشتر صنايع دستى و همينطور اهميت صنايع دستى در رشد و پيشرفت كشورمان،اينجانب سيد مرتضى مرتضوى مدير عامل شركت تلفيق مينا و خاتم هوشمند اقدام به ثبت شركت با شماره 498634 در زمينه بازاريابى شبكه اى غير هرمى نمودم.

به طور قطع ميدانم با اين كار ميشود توليد صنايع دستى را به بيش از هزار برابر توليد فعلى رسانيد و همينطور صادرات آن را به چندين برابر در طول سال افزايش داد.

چراكه اگر توليد كننده و مصرف كننده،هر دو بتوانند از اين بازار بزرگ و كمتر ديده شده ى ايران بهره بردارى كنند،هر دو براى منافع خودشان هم كه شده در راه پيشرفت آن قدم برميدارند و با اين كار گردش مالى زيادى را در كشور بوجود خواهند آورد،از طرفى؛بخاطر اينكه صنايع دستى ما در دنيا بى نظير است براحتى از طريق بازاريابى شبكه اى ميتواند به ديگر كشورها ورود كند و از اين طريق شاهد ارز آورى زيادى براى كشورمان خواهيم بود.

لذا از تمام هموطنان گرامى دعوت ميشود با خواندن شرايط شركت و با رويت كالاهاى شركت و حصول اطمينان از طرح درآمدى شركت اقدام به خريد از سايت ما نماييد و خود را براى داشتن درآمد بيشتر به هر طريق و با كمال صداقت كه به نفع كشور باشد به خريداران خارجى وصل نماييد،تا از اين روش بتوانيد براى كشورمان ارز آورى هم داشته باشيد. آرزوى من پيشرفت و اعتلاى بيش از پيش مردم و كشور عزيزم ايران است.
پايدار باشيد
سيد مرتضي مرتضوى