ارسال کالا فقط به صورت غير حضوري

تاریخ درج : 1396/12/11
موضوع : ارسال کالا فقط به صورت غير حضوري
خلاصه :
به اطلاع دوستان و همراهان عزيز ميرساند که از تاريخ 96/12/08 دفتر مرکزي شرکت تلفيق هنر ، فقط براي تحويل مدارک ميباشد
به اطلاع دوستان و همراهان عزيز ميرساند که از تاريخ 96/12/08 دفتر مرکزي شرکت تلفيق هنر ، فقط براي تحويل مدارک ميباشد