دانشنامه

آرایه های هندسی ایرانی

آرایه های هندسی درهم تنیده به لحاظ اهمیت با آرایه های گیاهی به رقابت پرداخت و اغلب هر دو باهم تركیب می شوند، این تركیب كه برای طرح روی آجر ساده و آمودهای كاشی كاری بسیار مناسب بود، قطعا نقش چشمگیری در معماری داشت و در تذهیب نسخ خطی و كنده‌كاری روی چوب نیز بسیار گسترش یافت از سوی دیگر هنرمندانی كه روی فلز كنده كاری می‌كردند و ترصیع كاران از آرایه های هندسی استفاده می‌كردند.

در دوران بعد، نقاشان مینیاتور با ایجاد چنین تركیب بندی هایی برای پس زمینه ها و افزوده ها فرعی نبوغشان را نشان دادند. اما سبك هندسی اهمیت ناچیزی نزد سفال گران ایرانی داشته است.
می توان روشن كرد، این سبك به ندرت وارد هنر پارچه بافی نیز شده است، گرچه در آثار گلدوزی، برخی از طرح های نه چندان بلند پروازانه در روش موسوم به (مسیف)استفاده شده است از سوی طراحان فرش از طرح های معرق هندسی در حاشیه قالی های سده دهم هجری استفاده كرده اند و پیش از سلطنت شاه عباس قاب های گرد متقاطع برای طرح‌های زمینه به كار برده می شد.

منشأ طرح در هم تنیده هنوز شناخته نشده است، گرچه كوشش‌هایی شده است تا آن را به هزار توی افسانه ای یا آیینی پیوند دهند. سبك هندسی، بی تردید شكل های پیچیده بیشتری را نشان  می دهند اما تحولی در فكر پدید نیامده است، طراح هنوز فقط نوارها را به هم می بافد یا بدین وسیله شاكله ی تركیب بندی اثر را طراحی می‌كند.


هنرمندان طرح های هندسی واقعی بدیعی را به كار می‌برند و تفاوت بسیار معنادار است، این نوع طراحی با تفكر ریاضی مطابقت دارد، داده های بنیادینی هست و این داده‌ها تحول را زیر سلطه دارد. طراح یكی از سه شكل تحویل ناپذیر (ولی فقط سه شكل) را در اختیار دارد. مربع، سه‌گوش یا دایره یعنی او می‌تواند زمینه اش را به شكل شبكه‌ای راست گوشه، شبكه ای قطری یا در برخی به صورت دوایر مماس یا متقاطع یا تركیبی از این دو حالت طراحی كند. شیوه ای كه طراح بخش‌های این زیرساخت را به هم وصل می كند، چیزهایی كه حذف می‌كند و چیزهایی كه آشكار می گرداند طرح مورد نظر را رقم می‌زند.

تحقیق و تدوین دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیف مینا و خاتم هوشمند
منابع و ماخذ : سیری در آرایه های هندسی ایرانی نوشته آرتر آپم پوپ، فیلیس اكرمن ترجمه: زهرا باستانی
محصولات مرتبط با این مقاله