دانشنامه

نمد مالی

نمد مالی

نمد مالی یكی از ابتدایی ترین اشكال استفاده از پشم برای ساخت زیر انداز می باشد كه با استفاده از در هم رفتن پشم در اثر رطوبت و فشار كه به واسطه خاصیت طبیعی پشم اتفاق می افتد.
خاصیت فلسی بودن پشم امكان تولید نمد را فراهم می كند پس از این كه پشم روی بدن گوسفند به حد كافی و مناسب رشد كرد پشم چینی آغاز می شود و بعد از چیدن پشم آن را تمیز می كنند،به این طریق كه ابتدا خار و خاشاك لای پشم ها را كه در اثر موارد مختلف با گوسفند همراه  شده

جدا می كنند و پس از آن جهت گرفتن خاك و چربی اضافه و زاید از پشم ،آن را با آب ولرم می شویند . بعد از شستشو و خشك نمودن،آن به وسیله كمان یا با دستگاه حلاجی پشم را اصطلاحا می زنند كه به آن پشم محلوج یا حلاجی شده می گویند.علت این عمل انجام این است كه مواد خارجی و ناخالصی باقی مانده در پشم ،از آن جدا شود