دانشنامه

آذین های گل واره ای و گل های شاه عباسی در قالی ایران

آذین های گل واره ای و گل های شاه عباسی در قالی ایران
 روحیه ی حماسی كه بخشی از سنت ایرانیان است در زیر بنای كل  سبك گلدانی یا شاه عباسی قرار دارد، در كنار پیدایش شكوه و جلال و پیچیدگی و ظرافت، همیشه در هنر ایرانی یك سبك قاطع و حماسی وجود داشته است كه در آن آرزوهای عظمت و قوت و استقامت و صداقت تجلی می یابد و روح پیدا می كند.
این پدیده در معماری سلجوقی به كمال رسیده اما تقریبا در تمام هنرها این خصلت به عنوان عنصری ذاتی باقی مانده است و در طراحی نقشه ی قالی عالی ترین جلوه ی خود را در این دستبافته  یافته است.
در میان قالی هایی كه تا به امروز بافته شده، بسیار اندك است نمونه هایی كه چنین احساس صریح وتكان دهنده ای قدرت محض را در انسان برانگیزد. و این فقط معلول ابهت جنبه ی مادی ابعاد فرش، نیست، بلكه بیشتر ناشی از قوت تضادها، نیروی ریزه كاری های به دقت برجسته شده، و غنی سازی خلاق و تخیل آمیز نگاره های معیار و متداول است كه بیشترین آن ها قوت عظیم و پهناوری را كه هنرمندانه مهار شده نمایان می سازند.
از ویژگی های جالب این قالی تغییر ناگهانی طرح است در انتهای بخش برین زمینه گل های شاه عباسی وارعظیم ناگهان جای خود را به اسلیمی های درهم بافته شده ای می دهند كه بر روی اسلیمی های دیگری با رنگ های متفاوت نقش بسته اند.
گل های شاه عباسی بی حركت هستند یا احساس حركت رو به بالا را بر می انگیزند، اما مجموعه ی دیگری با آن ها در هم بافته شده است كه نخست به راست و سپس به چپ می گراید و بر می انگیزند، اما  مجموعه ی دیگری با آن ها در هم بافته شده است كه نخست به راست و سپس به چپ می گراید و این مانع از آن می گردد كه طرح، خشك و بی روح یا یك نواخت و كسل كننده شود.
نظام سه ساقه ای قرمز و زرد و سفید، كه مبنای ساختاری این تركیب بندی است، ظریف است و عمدتا در زیر گل های شاه عباسی درشت پیكر، كه از روی آن ها رد می شوند، پنهان می ماند و مرجعیت آن ها، هرچند كاملا موجه است، با  احتیاط اعمال شده است چنان كه ترتیب عقلایی آن ها در این مجموعه ی پیچیده ی غنی به نظر می رسد كه حاصل طراحی سنجیده نباشد، بلكه بازتاب نظم خود طبیعت باشد.
نگاره های ثانوی هم برخوردار از همان تنوع هستند.برگ ها و شكوفه ها بر روی شاخه های نازك پیچكی ردیف شده اند كه بر گل های شاه عباسی بزرگ حلقه زده اند و از روی نظام های ساقه ها می گذرند و آن ها را به طرزی كه در ظاهر هنرمندانه نیست و طرحی فرحبخش از پیوستگی غیر منتظره ی آرایه ها پدیدار می سازند.
حاشیه ی به نسبت باریك با گل های كوچك تر از گل های زمینه و شكوفه های ظریف، نوعی تلخیص زیبا از طرح متن فرش است كه مانند خاتمه و نتیجه گیری یك اثر است .
منابع و ماخذ:سیری در هنر ایران-موزه برلین-مجموعه ی خانم براون
دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند
محصولات مرتبط با این مقاله