دانشنامه

مینا

مینا
ایرانیان طی سده‌های بسیار، اشتیاقی استثنائی به رنگهای شفاف و اشباع شده‌ ابراز می داشته اند. این كه رسانه تزئینی مینا می‌بایست تحولاتی گوناگون یابد  خود نشانه بارزی است از ذوق خلاقانه‌ی بشر، زیرا مینا تركیب پیچیده ای است از دون مرتبه ترین عناصر چون سیلیكوم، سرنج، پتاسیم و از سویی مجلل ترین همه كانی ها، یعنی همان گوهر گرانبها، كه مینا درخشندگی خود را از آن می یابد.
بدین ترتیب مینا ماده ای یكسره مصنوعی است كه باید چون خلاصه یا جوهره ابتكار و صنعتگری بشر در نظر گرفته شود.
 جایگاه ایران در ابتكار هنر مینا‌كاری همچنین در انتقال آن به سرزمین‌های دیگر مبحث جالب توجهی است، زیرا از قدیمی ترین دوران  و در تمامی شاخه های هنر، ایران تركیبی از دو قابلیت را، كه به ظاهر متضاد یكدیگر می نمایند، ولی با هم كامیابی های سترگی  پدید آورده‌اند، از خود بروز داده است، از یك‌ سو نبوغ خلاقه و انكار ناپذیرواز سوی دیگر توانایی بسیار در جذب دستاوردهای فرهنگی، ودر دسترس بودن مصالح مورد نیاز در كشور دلیلی هست كه باور كنیم این هنر از دیرباز در ایران متداول بوده است.
 مینا ماده زجاجی است مركب از اكسیدهای فلزی كه با برخی املاح زودگداز معین مخلوط می شود و بر اثر گرما به رنگ های دلخواه در می آید. رنگ مایه‌‍ی حاصل، با درجه و مدت حرارت دهی، تغییر آشكار می یابد و به همین سبب باید با مراقبت تمام انجام گیرد.
مینا به طور طبیعی دارای شفافیت است، تركیب انواع میناها در اساس از گذشته دور تا حال حاضر تغییر ناپذیر مانده است. طیف رنگ های به كار گرفته شده در مینا بسیار گسترده است. درجات رنگ های گل سرخی، رنگ آبی سیر كه اختصاصاً قابل ملاحظه است ولی زمان های طولانی خاصیت رنگی خود را حفظ كرده است، رنگ آبی فیروزه ای با درجات مختلف، نیز به خوبی محفوظ مانده است، رنگ سبز زمردی شفاف و عالی در مینا هست و دیگر رنگ سفید ماتی است كه اغلب برای زمینه از هر رنگی تاثیرگذارتر است.
  سه اسلوب معمول در مینا كاری به كار می روند، كه مشتمل بر
1- نقاشی
2- میناكاری شیاری
3- میناكاری خانه خانه
مس متداولترین پایه یا زمینه به شمار می‌آید هرچند كه هم نقره و هم طلا نیز برای این منظور به كار می روند. نقاشی با مهارت بسزایی اجرا می‌شود.
 ابریق، تنگ، گلدان، لگن، قلیان، فنجان، سینی و مجمره، چهارسبك مختلف طراحی نقوش را نشان می دهند. با شكل های نیمه قراردادی گلهای تزیینی كه هنوز بخش عمده و لطف و طراوت گیاهان طبیعی را محفوظ داشته‌است  به صورت های نقش درهم، نقش توربافت متقارن، شاخه برگی، معرق‌كاری متراكم با زنجیره‌های حاشیه‌ای سازمان یافته‌اند این گونه نقوش قراین خود را در تزیینات بی ارتباط با نقاشی از گل نیست كه نگارگران در اجرای آن، چه به مثابه حواشی ملحقات تصویری، چه به منزله‌ی مزمون مركزی، اثر استادكاریشان را طی این سده‌های اخیر به خوبی عرضه داشته اند.
گل به مقام اعلای اقتدار خود ارتقا یافته است گلها فارغ از هر قید و بندی بر سراسر سطوح اثر، در درون و بیرون، سر ریز می‌شوند و با همه رنگهای درخشان و تابناك مورد استفاده میناگر به تلالو در می آیند.

 دپارتمان علمی پژوهشی شركت تلفیق مینا و خاتم هوشمند
منابع:
سیری در هنر ایران
ارترپوپ، فیلیپس اكرمن
لئوبرونشتاین
مقالات مرتبط
محصولات مرتبط با این مقاله